top of page

FRELST AV NÅDE VED TRO!

BIBELEN

Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.

Romerne 3:21-24

bible-1108074_1920.png
Ved troen på Jesus Kristus, blir vi frikjøpt og kjent rettferdig. Det er ikke noe annet vi kan bidra med i denne prosessen, enn å ta imot i tro. Vi er alle i samme båt. Ingen av oss stiller med noen fordeler. Alle må vi ta imot i tro. Kristus har kjøpt oss fri, fri fra å være slave under synden.

BIBELEN

Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skulle være slave under synden.

Romerne 6:6

cross-4433376_1920.jpg

BIBELEN

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»

Johannes 3:3

cross-4433376_1920.jpg

BIBELEN

Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham!»

Lukas 11:13

prayer-1308663_1920.jpg

BIBELEN

Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet.

Johannes 17:17

book-pages-2021302_1920.jpg

Tilgivelse og renselse

BIBELEN

Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.

1 Johannes 1:9.10

cross-4433376_1920.jpg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Johannes 3:16

Så høyt har Gud elsket oss. Han gjorde det eneste han kunne da Han sendte Jesus Kristus til oss. Slik gjorde Han det mulig for alle mennesker å bli frelst og få evig liv. Hør hva Han sier:

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Jeremia 29:11

 

Så, hvordan blir vi frelst, og hva vil det si å være frelst?

NÅDEN OG TROEN
Guds ord sier at vi blir frelst av nåde ved tro. Ordet "nåde" beskriver noe vi ikke kan fortjene. 

BIBELEN

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Efeserne 2:8-10

book-2073023_1920.jpg

BIBELEN

 

«Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger. Men hvis også vi jøder blir stående som syndere når vi vil bli rettferdige i Kristus, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden? Slett ikke! For hvis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da fremstår jeg som lovbryter. Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.» 

Galaterne 2:16-21

book-2073023_1920.jpg
Vi blir korsfestet med Kristus og livet er ikke lenger vårt eget. Når Kristus lever i oss, mister synden makten over oss. Vi er ikke lenger slave under den. Det nye livet er et liv i troen på Jesus Kristus. Det finnes ikke noe annen måte å oppnå frelse på enn gjennom Kristus. Det nye livet i Kristus er et rikt liv. 

Den nye pakt

BIBELEN

For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne. Også Den hellige ånd vitner for oss om dette. For først sier han: Dette er pakten jeg vil slutte med dem i dager som kommer, sier Herren: Jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte og skrive dem i deres sinn. Jeg vil ikke lenger huske syndene deres og all deres urett. Men der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd.

Hebreerne 10:14-18

book-2073023_1920.jpg

Den nye pakt, som Kristus kom med, er tilgivelsen og et nytt hjertet.  Ikke bare setter han strek over fortiden, men skriver sin hellige lov i oss. Loven er de gode gjerningene, uttrykt i de ti bud, Guds egen karakter. Av naturen er vi alle syndere. Ved Jesu offer og død på korset, gjør han oss rettferdig og hellig. Vi blir skapt til å gjøre Hans gjerninger. Bare slik kan vi igjen komme i harmoni med Gud. Guds bilde gjenopprettes i oss, det som synden har visket ut.

Jesus sier at vi må fødes på ny for å se Guds rike. Dette er den nye pakts virkeligheten. Den nye fødsel er det bare Gud som kan skape i oss. 

Den hellige ånd

BIBELEN

Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv.

Johannes 6:63

cross-4433376_1920.jpg

Det er Den hellige ånd som skaper det nye livet i oss, som føder oss på ny. Jesus sier at vi må be om den. Gud har respekt for vår fri vilje. Vi kan velge å følge Gud eller ikke. Det er opp til oss. Derfor sier Han at vi må be. 

BIBELEN

Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme.

Johannes 16:13

cross-4433376_1920.jpg

Den hellige ånd vil veileder oss til hele sannheten. Det er mange påstander om sannheten. Derfor skal alt testes med Guds ord, Bibelen. 

De hellige

BIBELEN

Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.

Åpenbaringen 14:12

cross-4433376_1920.jpg

I den siste tid, før Jesus kommer igjen, er Guds folk beskrevet som de som holder Guds bud og har troen på Jesus. Det er de som har seiret og ikke tatt dyrets merke. Det handler om Guds bud eller menneskebud. 

Til slutt, les Galaterne 5:16-26. Her beskrives kontrasten mellom verdens ånd og frukten av Guds ånd.

BIBELEN

Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike. Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden. La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunner hverandre. 

Galaterne 5:16-26

prayer-1308663_1920.jpg

Konklusjon

Å bli frelst av nåde ved tro:

  • I tro tar du imot Jesus Kristus som din frelser.

  • Du ber om tilgivelse og kraft til å leve et hellig og rettferdig liv.

  • Jesus gir deg Den hellige ånd, som skriver Gud lov i deg.

  • Synden mister sin makt over deg, og du er ikke lenger slave av synden.

  • Hver dag vandrer du sammen med Jesus i Åndens kraft.

  • Om du komme til å synde, har Jesus lovet å tilgi deg og på nytt rense deg fra synden.

Når Gud tilgir deg, er du rettferdiggjort. Men det stopper ikke her. Gud renser deg, gjør deg hellig og skaper sitt bilde i deg. Alt er av nåde, gjennom troen på din Frelser, Jesus Kristus.

bottom of page